Dyrelivet

Dyrelivet er ikke undersøgt i mosen, men man kan se råvildt fouragere og der er iagttaget butsnudet frø. Dog mangler der lysåbne vandhuller for at netop frøer kan trives, så det indgår i naturplejeplanen for mosen.

Plantelivet

Moseområdet har været forsømt i flere år og der er vokset en del pilekrat op omkring de gamle tørvegrave. Tuer af lyse-siv, der kan være lidt genstridige, dominerer. Lyse-Siv er knyttet til fugtige, sure og ikke alt for magre jorde, og den bliver begunstiget af græsning, da kreaturerne undgår at æde den.

Arten er kendetegnende for moser, enge og områder med høj grundvandstand. Området mod NV ind mod birkemosen har hedemosekarakter med en meget fin bund med tørvemosarter, tranebær, klokkelyng, hedelyng, øret pil, rundbladet soldug, almindelig jomfruhår.