Mosen består af en mosaik af tørvegravssøer, vådområder, overdrev og skov, så der er alle muligheder for at opleve en varieret flora.

Søerne

Søerne er generelt brunvandede og næringsfattige, selvom der er en stor næringsstofpulje bundet i sedimentet. Flere steder i de små tørvegrave ses hængesæksdannelse af sphagnum, der dog ofte er overvokset med vedplanter. Smal- og bredbladet dunhammer ses langs bredderne sammen med gul iris, knippestar, gifttyde, kærmysse, kærtidsel, hvid- og gul åkande samt bittersød natskygge.

Overdrevsarealerne

På overdrevsarealerne er der tilvoksning af krat af stilk-eg, vorte- og dunbirk. Vegetationen er ret almindelig med græsser som rød svingel, fløjlsgræs, vellugtende gulaks, hvene og rødknæ, men der findes også blomster som febernellikerod, skovjordbær, småblomstret balsamin, lav ranunkel og alm. hønsetarm.

Øerne i mosen

På en af øerne i mosen vokser en mere skovagtig flora. Træarterne er skovfyr og vortebirk, mens underskoven består af stilkeg, alm. røn, tørst samt dun- og vortebirk. Her er også interessante dværgbuske som blåbær, mosebølle, hedelyng og tyttebær, hvilket ikke ses så mange steder i Nordsjælland.

Skovområder

De øvrige skovområder har træer af hassel, stilkeg, ær, bøg, seljepil og i de vådere områder rødel, gråpil, tørst, dun- og vortebirk.


Her er nogle af planterne, I kan se ved mosen: bittersød natskygge, feber-nellikerod, lav ranunkel og småblomstret balsamin.