På den sandede jordbund og under egetræernes skygge vokser der traditionelle skovplanter som f.eks. majblomst, hvid anemone, skovmærke, stor fladstjerne og vorterod.

Skovens træer er udover egen asp, ær, elm, hassel, tjørn og tørst.

Danmarks Naturfond ønsker, at egekrattet skal være det karakteristiske element i skoven og sørger derfor at fjerne de rødgran, ædelgran og nordmannsgran, der tidligere har været i skoven. Herved genskabes enten egekrattet eller overdrev og hedearealer for at få en lysåben natur.

På de få hedeområder vokser hedelyng og blåbær, men er under tilgroning af selvsåede skovfyr og bævreasp.