Landskabet blev skabt under den sidste istid, der sluttede for ca. 11.500 år siden.

Bakkerne er opstået som en stor grus- og sandudfyldning under det sidste isfremstød (den såkaldte ungbaltiske is) mellem gletsjerens mere aktive del i sydvest mod Lillebælt og den stagnerende, midtfynske del mod nordvest.

Smeltevand har ført sand og grus ud over området. - Jordløse Bakker var dannet.

Før 1800-tallet blev de marker, som lå længst væk fra landsbyen ofte udnyttet til græsning for landsbyens kreaturer.

Ordet ”overdrev” kommer af det gammeldanske ”wara”= udmark (udyrket areal) og ”driff”, der er beslægtet med at drive. Med andre ord en ”udmark, hvor kvæget drives på græs”.

Udmarkerne var ofte højtliggende og sandede jorde, der ikke egnede sig til dyrkning. Her blev ikke gødet - den sparsomme gødning blev brugt på de dyrkede marker.

De græssende dyr forhindrede opvækst af buske og træer og samtidig fjernede de næring fra arealerne, som herved blev endnu mere næringsfattige. Det gav overdrevene en meget speciel og artsrig flora, præget af lyskrævende urter og buske med torne.

Menneskets udnyttelse af bakkerne gennem mange hundrede år til græsning for deres husdyr har således skabt overdrevet. Det er et kulturlandskab, der kræver pleje, hvis det skal bevare sin særlige karakter.

Se driftsplan for området