Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 11. marts 2004.

Baggrund

Nedenfor nævnes eksempler på nogle af Fondens naturarealers indhold og funktion.

Lokalitet Indhold Formidling/funktion
Skovsgaard Gods Økologisk jordbrug
Skovbrug
Kulturlandskab
Ekstensive græsningsarealer
Bæredygtig anvendelse
Naturnær skovdrift
Landskabsforvaltning og pleje
Naturgenopretning
Longelse Bondegaardsskov Urørt skov Skovdynamik/plejeproblemer

Jordløse Bakker
Overdrev Pleje, kulturhistorie, økologi
Langå Egeskov Græsset egeskov Kulturhistorie, økologi, pleje
Højris Mølle Egekrat, egeskov, hede, naturgenopretning Naturskov, pleje, kulturhistorie
Døndalen Urørt skov, klipper Skovdynamik, naturpleje, geologi, vandløb
Helligdomsklipperne Kystklipper, urørt skov Geologi, kystlandskab, turisme, naturpleje
Gadevang Mose Skovmose mm Bynært naturområde, pleje
Rubjerg Kystskrænt og klitter Erosionskyst, klitdannelse, fri dynamik, bygningsbevaring


Konklusioner

Danmarks Naturfond ejer et bredt udsnit af danske naturtyper.
Fonden er konfronteret med mange af de spørgsmål og problemer, der er gældende i dansk naturbevaring.
Fonden har gode muligheder for formidling af sine aktiviteter på nuværende ejendomme.
Fonden ejer ikke (eller ejer kun ganske lidt) strandenge, søer, højmoser, fattigkær og havarealer.

Fondens formål er (let omskrevet og generaliseret), at beskytte naturen og at drive arealer så naturligt som muligt og til glæde for os alle.

Principper, som bør ligge til grund for erhvervelse af nye arealer:

1. Arealerne skal opfylde følgende funktioner:

 • Skal indeholde store naturværdier eller der skal kunne opnås klare naturforbedringer.
 • Formidlingsværdi skal være høj.
 • Rekreativ værdi skal være tilstede og gerne høj.
 • Skal kunne synliggøre DNs naturpolitik.
 • Lokalisering skal være hensigtsmæssig.

2. Strategiske mål:

 • Udbygning af nuværende arealer.
 • Én lokalitet i hvert amt/region
 • Mulighed for udvidelse af arealet, så der med tiden kan skabes stor sammenhængende natur.
 • Udbygge samarbejdet med DN lokalt. Også i forbindelse med overvejelser om køb.
 • Styrke fondens naturbevarende profil og dens naturpolitik.
 • Mulighed for etablering af naturvejledning og anden naturformidling.
 • Mulighed for at etablere en hensigtsmæssig administration og drift/pleje.
 • Undgå opkøb af arealer i områder, hvor andre naturfonde er tilstede.