Adresse:

Bundsbækvej 27, 6900 Skjern

Natur:

Mosen ligger i et hedeområde, der er sandet og mest består af granplantager, og derfor fremstår som et vigtigt fourageringssted for dyr. Mosen modtager en del grundvand, der presses ud fra den nærliggende Dejbjerg bakke.

Areal:

5,58 ha

Mere om Bjørnemosen:

Danmark Naturfonds areal dækker ikke hele moseområdet, men kun ca. 5,58 ha. Mosen er sammen med Naturparken et spændende sted at besøge. I mosen har der været gravet tørv, så der forefindes mindre vandhuller, der ikke er naturlig mose længere.

Landskabet og naturen i området

Dejbjerg Bakker rejser sig næsten 70 m over den flade hedeslette omkring Skjern Å. De store flotte bakkedrag er en mosaik af plantager, heder, moser og dyrkede jorder.

Fra området er der vide udsigter over ådalen og over Ringkøbing Fjord – i klart vejr kan du se helt til havklitterne mod Vesterhavet.

Tidligere var Dejbjerg Bakker dækket af heder, moser og egekrat. Bakkerne rummer mange spændende historier om rakkerne, der boede her som et af de sidste steder i Jylland.

Dejbjerg Bakker kan fortælle mange tusind års Danmarkshistorie. Her ligger imponerende bronzealderhøje, og jernalderbøndernes marker kan opleves i hederne på Lem Hede og Troldbanke. Ikke mindst 1800-tallets dramatiske historier om rakkernes barske liv i de øde hedebakker taler til fantasien, når man færdes i området.

Artsrigdommen i mosen er ikke så stor i øjeblikket, da den modtager en del næring fra den omgivende plantage. Der er p.t. registreret under 100 forskellige planter i området og du vil kunne se, at området domineres af mose-pors, lyse-siv og pilekrat.

Plante- og dyrelivet

I flere år har moseområdet været forsømt, og der er vokset en del pilekrat op omkring de gamle tørvegrave. Tuer af lyse-siv, der kan være lidt genstridige, dominerer. Lyse-Siv er knyttet til fugtige, sure og ikke alt for magre jorde, og den bliver begunstiget af græsning, da kreaturerne undgår at æde den.

Lyse-Siv er kendetegnende for moser, enge og områder med høj grundvandstand. Området mod NV ind mod birkemosen har hedemosekarakter med en meget fin bund med tørvemosarter, tranebær, klokkelyng, hedelyng, øret pil, rundbladet soldug, almindelig jomfruhår.

Dyrelivet er ikke undersøgt i mosen endnu, men man kan se råvildt fouragere, og der er iagttaget butsnudet frø. Dog mangler der lysåbne vandhuller, for netop at frøer kan trives, så det indgår i mosens plejeplan.