Adresse

Køgevej, 4600 Køge

Natur

Tryggevælde å er 35 km lang og løber gennem et herregårdslandskab fra Haslev i syd til Køge i nord. Åen flyder langsomt i landskabet og skaber periodevis oversvømmelse langs åens enge. Sammen med rigelig kalk i undergrunden og de græssende kreaturer skabes et unik miljø, hvor de sjældne blomster trives.

Areal

13,2 ha

Mere om Elbækengen

Den smukke og frodige eng er en oplevelse på alle årstider, både en varm sommerdag, en stille efterårsdag og en frostklar vinterdag. Om foråret lyser de gule eng-kabbelejer op sammen med de lilla maj-gøgeurter, mens kødfarvet gøgeurt kommer i starten af sommeren sammen med flere andre orkideer som f.eks. sump-hullæbe.

Landskabet og naturen i området

Udover de mange orkideer på engen er der også et rigt fugleliv. Hvis du er der en tidlig morgen, kan du høre nattergalen, og med lidt held kan du også se og høre bekkasinens parringsflugt. I vinterhalvåret er der også mulighed for at se havørn, fiskeørn og blå kærhøg.

Plantelivet

Om foråret lyser de gule eng-kabbelejer smukt op i engen. Lidt senere kommer de lilla maj-gøgeurter, og i højsommeren er det de mange sump-hullæber og de små, spændende og sjældne planter på engens knolde, som sætter deres præg.

Især den kødødende vibefedt, pukkellæbe, eng-troldurt, vild hør, tormentil og dunet vejbred, danner farvestrålende knolde. Sidst på sommeren dukker leverurten op sammen med den blå eng-ensian.

Hvor engen imellem tuerne er meget fugtig, findes enkelte planter som f.eks. bukkeblad, men mest ses butblomstret siv oppe i kær-området. Nærmere åen er det mest høj sødgræs og rørskov med tagrør og dunhammer, der dominerer.

Ligeledes kan du på de omliggende engstykker, hvor der ikke er høslæt eller græsning, se, at rørskoven har bredt sig på alle de lavtliggende områder.

Eng-ensian har sin europæiske hovedudbredelse i Danmark – så er den en af vores såkaldte ansvarsarter, som Danmark er særligt forpligtiget til at værne om.

Udover det store væld af forskellige blomsterplanter, der er i engen, er Elbæk-engen kendt for sine mange arter af karsporeplanter.

Dyrelivet

Tidlig morgen og sen aften lyder de mange nattergalestemmer gennem ådalen blandet mad med stemmer fra kærsangere, sivsangere, rørsangere og en mængde andre sangfugle.

Med lidt held kan du se og høre bekkasinernes parringsflugt, opleve viben forsvare sine små unger eller se rørhøgen svæve over landskabet på jagt efter bytte. Eng-snarren kan også høres, men ses sjældent i ådalen, og gul vipstjert, rødben og strandskade yngler på engen.

Om vinteren er der en rig variation af trækfugle, som benytter ådalen som ledelinje eller slår sig ned og fouragerer i en periode i ådalen. Både havørn og fiskeørn er set, og ind imellem ses også den blå kærhøg. I nærheden står en storkerede parat til de gennemrejsende storke, som hvert år ses i ådalen.

På engen er der også en lang række padder og insekter, der nyder godt af den rige blomstereng. Om sommeren kan man se frøer, markfirben og en række sommerfuglearter, heriblandt flere arter af perlemorssommerfugle, som fouragerer på engens planter.