Istidens påvirkning

Landskabet blev skabt under den sidste istid, der sluttede for ca. 11.500 år siden.

Bakkerne er opstået som en stor grus- og sandudfyldning under det sidste isfremstød (den såkaldte ungbaltiske is) mellem gletsjerens mere aktive del i sydvest mod Lillebælt og den stagnerende, midtfynske del mod nordvest. Smeltevandet førte sand og grus ud over området – Jordløse Bakker var dannet.

Før 1800-tallet og jordens brug

Før 1800-tallet blev de marker, som lå længst væk fra landsbyen, ofte udnyttet til græsning for landsbyens kreaturer.

De græssende dyr forhindrede opvækst af buske og træer, og samtidig fjernede de næring fra arealerne, som på den måde blev endnu mere næringsfattige. Det gav overdrevene en meget speciel og artsrig flora, præget af lyskrævende urter og buske med torne.

Ordet ”overdrev” kommer af det gammeldanske ”wara”= udmark (udyrket areal) og ”driff”, der er beslægtet med at drive. Med andre ord en ”udmark, hvor kvæget drives på græs”.

Bakkerne har praktisk taget aldrig været dyrket og er fra gammel tid betegnet som noget af Fyns dårligste landbrugsjord. Til gengæld har kreaturer græsset på overdrevet, der i dag er en sjælden naturtype med en del truede blomster og insekter.

Danmarks Naturfond

I 1994 købte Danmarks Naturfond et overdrevsareal i Jordløse Bakker på 15 ha og det nærliggende, dengang skovklædte Hjortebjerg på 5 ha. Midlerne kom fra en arv, som Danmarks Naturfond havde modtaget efter gårdejer Ejnar Riisberg og hans hustru med det formål at gøre en særlig indsats for den fynske natur.

I 2006 tilkøbte Danmarks Naturfond med støtte fra Åge V. Jensens Fonden yderligere 36 ha – Jordløse Skov – der ligger sydøst for Jordløse Bakker. Efter nedlæggelsen af amterne i 2007, købt Danmarks Naturfond af Fyns Amt overdrevet Sandbjerg på 5,5 ha, som ligger i forbindelse med Hjortebjerg.