Adresse

Fiilsøvej, 6840 Oksbøl

Natur

Vrøgum Kær har et stort fald i terræn. Længst mod syd er der indlandsklitter skabt af flyvesand, som siden afløses af fattigkærsområder og mosaikker af flere andre naturtyper. Kæret er påvirket af udsivende grundvand, trykvand, hvilket giver særlige vækstbetingelser for en række forskellige plantearter.

Areal

13,5 ha

Mere om Vrøgum Kær

Vrøgum Kær er en lille naturperle i en del af det store Fil Sø-kompleks. Dele af den sydlige del af Vrøgum Kær blev fredet i 1987 efter ønske af det tidligere Ribe Amtsråd.

Landskabet

Vrøgum Kær er en betydningsfuld brik, når historien om Filsø skal fortælles. Området, der aldrig har været opdyrket, indeholder den oprindelige Filsøs sydbred, dengang søen var størst.

Området som landskabselement fortæller historien om en interessant del af Vestjylland: Dels i sten- og bronzealderen og dels i 18- og 1900-tallet, hvor de store afvandingsprojekter skaffede landbrugsjord til Danmark.

Der er også strandvolde og terrasseskrænter, der blev dannet i forbindelse med Filsøs afvanding gennem tiden. Søen blev fra midten af 1800-tallet reduceret fra ca. 3000 ha til ca. 600 ha.

Det sandede område er et barsk miljø for planter, men i den fugtige lavning ved Vrøgum opstår der gode betingelser for et kær med dejlige blomster.

Længst mod nord findes områder med ekstremrigkær, der er en sjælden naturtype i det vestjyske, og som er betinget af et højtliggende kalkrigt jordlag. Det sikrer, at kæret har en meget rig blomsterflora med flere sjældne arter.

Kæret ligger lige nord for den store Vrøgum Klitplantage og Oksbøl militærområde. Og vest herfor ligger nu den store genskabte Fil Sø med mange fugle- og naturoplevelser.