Plantelivet

Vrøgum Kær er et naturområde, der består af pilesump og pilekrat i mosaik med overgangsfattigkær og den meget sjældne naturtype for det vestjyske, ekstremrigkær.

Kæret har tidligere været ekstensivt afgræsset, men har i en årrække været under tilgroning. Området er højt værdisat og er et specielt værdifuldt landskab som “trædesten” mellem andre naturområder. Efter Danmarks Naturfonds overtagelse er der igen kommet afgræsning i kæret og rydning af opvækst.

Der er registreret mere end 150 plantearter. Blandt de mere sjældne kan nævnes: tvebo baldrian, benbræk, spæd mælkeurt, leverurt, kødfarvet og plettet gøgeurt, sump-hullæbe, klokkelyng, mose-pors, tråd-siv, rundbladet soldug, loppe-, skede-, trindstænglet- og tvebo star samt mose-troldurt.

Kæret har også en stor artsrigdom af mosser, hvor der er registreret over 30 forskellige arter, bl.a. kær-gittermos, der kun vokser få steder i Danmark.

Dyrelivet

Dyrelivet er ikke rigtigt undersøgt, men du kan opleve kronhjort, som kommer ind på området fra de nærliggende plantager. På selve engen afgræsser skotsk højlandskvæg, således at væksten holdes nede og de lyselskende planter får en chance for at vokse frem.

Fuglelivet er præget af nærheden til den store Vrøgum Klitplantage, hvor fyrremejse holder til selvom den også kan lide bladskov. Lille korsnæb kan ses på fyr og gran, hvor den med sit kraftige næb vrider frø ud af fyrrekogler. Af andre arter kan nævnes stor tornskade, rødrygget tornsanger, topmejse og grønspætte.