Danmarks Naturfond har til formål:

  • at bevare landskabelige og kulturhistoriske værdier.
  • at beskytte plante- og dyreliv.
  • at sikre rekreative områder for befolkningen ved erhvervelse og drift af fast ejendom.
  • at yde støtte til fredningsformål.

Fonden

Danmarks Naturfond består af syv bestyrelsesmedlemmer. Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening bliver per automatik formand for Danmarks Naturfond, så det eksisterende samarbejde fortsat forbliver intakt. De resterende seks medlemmer er udpeget af Økologisk Landsforening, Friluftsrådet og Repræsentatskabet for Danmarks Naturfredningsforening. Derudover udpeger DN's hovedbestyrelse to medlemmer til fondens bestyrelse.

Dertil har fonden et sekretariat, der sørger for administrationen og de daglige opgaver og gøremål, herunder kommunikation, løbende sagsbehandling og samarbejde med DN's lokale afdelinger og andre samarbejdspartnere.

Forvaltningen af naturarealerne

De overordnede mål for forvaltningen af Danmarks Naturfonds arealer er bredspektrede og understøtter lokaliteternes landskabelige kvaliteter, tilgodeser den biologiske mangfoldighed, der vil være til glæde for både mennesker og naturen.

Lokal forankring og opbakning til fondens arealer er helt afgørende. Det gælder i forhold til at give befolkningen de bedste muligheder for at opleve naturen, samt at tage aktiv del i plejen af naturen.

Fondens fødsel

Danmarks Naturfond blev stiftet af Danmarks Naturfredningsforening i 1967, og det skyldtes primært to forhold:

Dels ville Danmarks Naturfredningsforening skabe en ny indtægtsgivende virksomhed, hvis overskud kunne forbedre foreningens daværende anstrengte økonomi.

Og dels fordi det også var hensigten at udvide Danmarks Naturfredningsforenings klassiske arbejde med naturfredning med en ny mulighed: Køb af dansk natur.