Adresse

Nørresøvej, 3400 Hillerød

Natur

Den smukke mose byder på naturtyper som fattigkær, hængesæk og opvoksning af mindre skovpartier, hvor gode levevilkår for flora og fauna sikres ved at dødt ved får lov til at blive liggende.

Areal

6,6 ha

Mere om Gadevang Mose

Gadevang Mose udgør 6½ ha og omfatter dels selve moseområdet med indtil to meter dybe, brunvandede tørvegrave, kær- og sumppartier og mere eller mindre tæt skovbevoksede "lyngmose"-områder samt afgræssede overdrev.

Landskabet og naturen i området

Der har været gravet tørv i mosen og den oprindelige tørveflade har ligget en del højere end den nuværende terrænoverflade - ja, måske 1½-2 meter over nuværende vandspejl. Mosen har formentlig tidligere været et ekstremfattigkær med en højmose i de centrale områder. En naturtype, der er sjælden i dag.

Det er de åbne vandflader fra tørvegravssøerne, der dominerer landskabet. Men den varierede natur skaber grobund for en rig flora knyttet til nærringsfattig mose. Der er stadig aktiv vækst af sphagnum i tørvemosen.

Blomster som gul iris, kærmysse og bittersød natskygge findes i de våde områder, mens der på de tørre områder er dværgbuske som blåbær, mosebølle, hedelyng og tyttebær.

Plantelivet

I Gadevang Mose kan du se en mosaik af tørvegravssøer, vådområder, overdrev og skov, så der er alle muligheder for at opleve en varieret flora.

Søerne er generelt brunvandede og næringsfattige, selvom der er en stor næringsstofpulje bundet i sedimentet. Flere steder i de små tørvegrave ses hængesæksdannelse af sphagnum, der dog ofte er overvokset med vedplanter. Smal- og bredbladet dunhammer ses langs bredderne sammen med gul iris, knippestar, gifttyde, kærmysse, kærtidsel, hvid- og gul åkande samt bittersød natskygge.

På overdrevsarealerne er der tilvoksning af krat af stilk-eg, vorte- og dunbirk. Vegetationen er ret almindelig med græsser som rød svingel, fløjlsgræs, vellugtende gulaks, hvene og rødknæ, men der findes også blomster som febernellikerod, skovjordbær, småblomstret balsamin, lav ranunkel og alm. hønsetarm.

På en af øerne i mosen vokser en mere skovagtig flora. Træarterne er skovfyr og vortebirk, mens underskoven består af stilkeg, alm. røn, tørst samt dun- og vortebirk. Her er også interessante dværgbuske som blåbær, mosebølle, hedelyng og tyttebær, hvilket ikke ses så mange andre steder i Nordsjælland.

De øvrige skovområder har træer af hassel, stilkeg, ær, bøg, seljepil og i de vådere områder rødel, gråpil, tørst, dun- og vortebirk.