Et julemirakel anno 2020

Og det skete i de dage, i Allindelille Fredskov, at en sjælden uddød art genopstod, efter næsten 60 års fravær af fund i Danmark.

Glæden var stor og begejstringen var til at tage og føle på, da det efter 5 års ekspertundersøgelser, endelig lykkedes at fastslå genopstandelsen, af den uddøde art Kalk-Øjentrøst. Fundet skete tilbage i 2016 i Allindelille Fredskov, af en af Danmarks Naturfredningsforenings frivillige naturplejere. Den genopståede art er herefter blevet fulgt tæt af de frivillige naturplejere, samt den er blevet systematisk undersøgt af førende eksperter på området, før det for nyligt endeligt kunne fastslås, at der virkelig er tale om et naturmirakel.

De tre vise mænd i form af Axel Frederik Møller (manden der opsporede og fotograferede de første genfundne eksemplarer af arten tilbage i 2016), Thomas Karlsson (specialist fra det Naturhistoriska Riksmuseet, Ph.d. i Kalk-Øjentrøst) og Stephen Garrett (specialist fra Statens Naturhistoriske Museum, påbegyndt Ph.d. i Øjentrøst) har studeret og undersøgt fundene ned i mindste detaljer.

Det er aldrig sket før i Danmark, at en planteart der ellers var erklæret uddød, er lykkedes med at genetablere en egentlig bestand. Der er aktuelt optalt 45 individer i Allindelille Fredskov i 2020, men da Kalk-Øjentrøst er en etårig plante, betyder det dog at arten stadig er sårbar.

I 2011 købte Danmarks Naturfredningsforening, med støtte fra Aage V. Jensens Naturfond, Allindelille Fredskov for 5 mio. kr., da staten ville sælge skoven til private investorer. Siden er skoven blevet overdraget til Danmarks Naturfond.

Naturfondens arbejde suppleres af den lokale naturplejegruppe. Plejegruppen genskaber blandt andet de tidligere skovenge. I mange år er der udført høslæt, men nu bliver forvaltningen suppleret med ekstensiv helårsgræsning med heste og køer. Dette medfører en lav og artsrig vegetation samt forstyrrelser af jordbunden og levesteder til mange arter af smådyr, mosser, svampe og planter.

Danmarks Naturfond blev stiftet i 1967 af Danmarks Naturfredningsforening, med det formål at erhverve, pleje og bevare værdifulde naturområder samt sikre rekreative områder i Danmark. I 2020 ejer Danmarks Naturfond 18 ejendomme, hvor naturen overalt har første prioritet.

Foto: Jimmy Lassen

I 2013 fremlagde Danmarks Naturfond en plejeplan for Allindelille Fredskov, der strækkede sig til året 2017 (og videre frem til 2022).

Plejeplanens helt centrale tiltag er at genskabe og sikre et lysåbent skov/slette/eng-landskab i den midterste del af skoven, til gavn for den meget væsentlige del af skovens naturværdier og sikring af opfyldelse af Natura2000-planens målsætninger om sikring og udvidelse af den prioriterede naturtype kalkoverdrev.

Målet er at sammenbinde alle skovens eksisterende, men frimærkesmå, naturplejede kalkslettearealer og at skabe en varieret mosaik af lysåbne og halvlysåbne naturtyper inklusiv holme af kalkbøgeskov, med gradienter over både fugtighed, eksponering, kalkindhold, afstand til det faste skrivekridt og lys.